SONYA NJEGA KOŽE2019-01-24T14:26:22+00:00

Sonya daily skincare system

4 proizvoda

DETALJI PROIZVODA

Sonya Refreshing gel cleanser

118 ml

DETALJI PROIZVODA

Sonya Refining gel

mask

59 ml

DETALJI PROIZVODA

Sonya Soothing gel moisturizer

59 ml

DETALJI PROIZVODA

Sonya Illuminating

gel

28.3 ml

DETALJI PROIZVODA

Infinite skin care

kit

4 proizvoda

DETALJI PROIZVODA

Infinite restoring

crème

48.2 g 

DETALJI PROIZVODA

Infinite firming

complex

60 tableta 

DETALJI PROIZVODA

Infinite firming
serum

30 ml

DETALJI PROIZVODA

Infinite hydrating cleanser

118 ml

DETALJI PROIZVODA

Aloe bio-cellulose

mask

25g

DETALJI PROIZVODA

Balancing

Toner

130 ml

DETALJI PROIZVODA

Smoothing Exfoliator

60 ml

DETALJI PROIZVODA

Protecting day lotion

50 ml

DETALJI PROIZVODA

Awakening Eye Cream

21 g

DETALJI PROIZVODA

Aloe Nourishing Serum

118 ml

DETALJI PROIZVODA

Sonya Deep Moisturizing Cream

71 g

DETALJI PROIZVODA